Verksamhetsberättelse för 2019

Hedersledamöter

Kerstin Bergelin Viken
Bo Petersson, Höganäs

Styrelse

Ulrik Alm, Ingelsträde, ordförande
Göran Borgström, Viken, ledamot
Margit Drackner, Höganäs, ledamot
Madeleine Nielsen, Viken, ledamot
Göran Paulson, Höganäs, vice ordförande
Gunnel Paulsson, Nyhamnsläge, kassör
Kerstin Persson, Lerberget, mötessekreterare
Gunnel Petersson, Höganäs, sekreterare

Revisorer

Torbjörn Gerward, Höganäs, ordinarie
Max Sambergs, Höganäs, ordinarie
Brita Malmberg, Viken, suppleant
Ulla Norin, Höganäs, suppleant

Valberedning

Kerstin Bergelin, Viken, sammankallande
Bo Petersson, Höganäs
Henrik Nilsson, Arild

Arbetsgruppernas kontaktpersoner

Handla miljövänligt: Gunnel Petersson, Höganäs
Havsmiljö: Göran Borgström, Viken
Zackows mosse: Kerstin Bergelin, Viken
Praktisk naturvård: Henrik Nilsson, Arild
Ryds marknad: Ulrik Alm, Ingelsträde och Göran Paulson, Höganäs
Inventering
:
• fåglar och däggdjur: Göran Paulson, Höganäs
grod- och kräldjur: Göran Paulson, Höganäs
kärlväxter: Kerstin Persson, Lerberget och Gun Pfern, Viken
mossor: Gunnel och Bo Petersson, Höganäs
svampar: Kerstin Bergelin, Viken

Antal medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets början 555 och vid årets slut 543.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften var 295 kr för fullbetalande medlem eller 365 kr för en hel familj.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad ekonomisk rapport. Styrelsen föreslår att årets överskott 5 903,47 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelsemöten

Inklusive konstituerande möte i anslutning till årsmötet har styrelsen under året hållit 11 protokoll-förda sammanträden.

Programblad och hemsida

Programbladet utkom med två nummer under året. I det andra meddelades att det i fortsättningen endast skickas programblad till dem som uttrycker behov av detta. För övriga hänvisas till hemsidans version. Redaktion var Gunnel och Bo Petersson.

Föreningen har under året fortsatt med hemsida på Internet: www.snfkullabygden.n.nu. Hemsidesansvarig har varit Bo Petersson.

Årsmöte

Årsmöte (ordinarie stämma) hölls den 5 mars på Café Amanda, stadsbiblioteket, Höganäs. Vid detta avtackades Bengt Svensson för arbetet i styrelsen. Efter förhandlingar och kaffe med bröd visades bilder från föreningens aktiviteter under det gångna året.

Kurser, konferenser, stämmor

Föreningen deltog den 16/2 och 27/4 i havsnätverkets möten i Stockholm och när det gällde havsarbete i Laholmsbukten den 2/4. Till länsförbundets stämma i Höör den 4/5 skickade vi 4 delegater. Föreningen var även representerad vid Skånsk landskapsdag i Helsingborg den 9/5. På hösten deltog vi i mångfaldskonferens i Kristianstad den 16/11 och i groddjursseminarium i Malmö den 5/12.

Naturvårdsarbete

Den sedvanliga strandstädningen av naturreservatet Mölle fälad (Möllehässle) genomfördes den 24 mars under medverkan av ett femtontal personer.

Djuren som betade på Zackows mosse gjorde ett gott arbete och föreningen genomförde dessutom arbetsdagar med röjning och städning vid flera tillfällen och nya spänger tillverkades med hjälp av scouter. Som vanligt slåttrades och röjdes mossen också i samband med ”Ängens dag” i början av augusti.

För övrigt följer vi den arbetsplan som ligger till grund för arbetet på Zackows mosse.

Under året påbörjades en röjning av Zackows backe, ett sandigt område väster om gården. Målet är att öka den biologiska mångfalden av bl.a. insekter.

”Handla miljövänligt”

Det givande samarbetet med ICA Kvantum i Höganäs fortsatte under året bl.a. genom medverkan i planerings-möten. Föreningen fanns på plats i lokalen vid två tillfällen under vecka 40, ”Miljövänliga veckan”, med information och samtidigt hade butiken olika arrangemang med miljöanknytning.  

Miljövänliga veckan genomfördes för trettionde året. Temat för året: Shoppa mindre – ta vara på det, du har. Förutom på ICA spred föreningen information i form av affischer och foldrar till biblioteken, Kullagymnasiet och naturum Kullaberg.

Svamprådgivning

Under hösten genomfördes en svamputställning på naturum Kullaberg. Årets utställning fanns på plats den 14 och 15 september. Medlemmar från Naturskydds-föreningarna i Helsingborg och Kullabygden bidrog under Kerstin Bergelins ledning med såväl rådgivning som insamling av svampar. Det var en uppskattad aktivitet som lockade många intresserade besökare.

Exkursioner

Föreningen har under året haft ett tiotal exkursioner. Året inleddes med ”Vinterfåglar i hemmamarker” den
20 januari då vi upplevde tusentals gäss samt havsörnar och en pilgrimsfalk, men också några vårfåglar som gravänder och rödbenor.

Den 21 mars hade vi den sedvanliga ugglespaningen på Svedberga kulle. Lite längre fram på våren, den 6 april var det dags för traditionell grod- och paddexkursion på Kullaberg. Det blev en lugn och fin kväll efter veckor med hård vind.

Kvällskonsert i Kristinelund den 14 maj bjöd på fågelsång från diverse arter som gransångare, svarthätta och steglits. I dammen ett par gråhakedoppingar.

En cykeltur till Svedberga den 23 maj lockade bara två deltagare men för dem blev det en fin kväll.

Som vanligt hade vi en aktivitet i samband med naturnatten den 5 juni. Det var en skön sommarkväll och den blev lyckad både med fågelstudier vid stranden väster om Krapperup och senare i slottsparken. Och här upplevdes också fladdermössen vid dammen.

De vilda blommornas dag den 15 juni var uppdelad i en förmiddagsexkursion i Farhult och en på eftermiddagen i Strandhagen, Arild.

Den 4 augusti hjälpte oss dykare att upptäcka havets hemligheter genom att hämta djur och alger från djupet, medan barn och vuxna deltagare håvade från stranden.

Svampexkursionen, 31 augusti, som genomfördes tillsammans med NF i Helsingborg, gav mycket svamp och många olika arter.

Året avslutades med adventsvandring på Kullaberg den
9 december. Trist väder med blåst och regn men
2 deltagare genomförde en kortare vandring

Inomhusaktiviteter

Ett studiebesök på Höganäs AB den 7 februari lockade många deltagare som fick kunskap om företagets hållbarhetsarbete beträffande miljöpåverkan.

Den 17 mars hade vi en mycket lyckad klimat- och miljömässa i Tivolihuset med föredrag, möten med experter, utställningar och musik.

Jens P. Jeppesen, chef för Øresundsakvariet i Helsingør, föreläste den 6 augusti om Sundets olika miljöer och det fantastiska växt- och djurliv som finns där.

Wapnö gård – omställning från linjärt materialflöde till kretslopp: gårdens VD Lennart Bengtsson föreläste den 1 oktober om förändringsprocessen och Per Nyrén medverkade med pianospel.

Den 19 oktober berättade Erland Lettevall från Havs- och vattenmyndigheten om främmande s.k. invasiva arter i havet och vikten av snabb upptäckt. Det var ett samarrangemang med Höganäs Båtsällskap.

Forskning i Arktis och Antarktis – föredrag den
12 november av Polarforskningssekreteriatets tidigare chef Fil Dr Björn Dahlbäck. Han gav intressanta lärdomar till en stor publik.

Övrigt

Vi har under året fortsatt samarbetet med naturum Kullaberg och deltagit i dialogmöte om EUROPARC.

ICA Kvantum sponsrade oss med 10 000 kr att användas till ett miljöprojekt.

Under året har studiecirkeln om fåglar och den i botanik fortsatt liksom inventeringar av fåglar, groddjur, kärlväxter och svampar på Zackows mosse.

Föreningen hade under kommunens kulturnatt den 21september en aktivitet om fladdermöss i Tivoliparken i Höganäs.

Vid kommunens julmarknad den 1 december deltog föreningen med ett stånd. Det blev många trevliga möten och vi sålde en hel del egentillverkade produkter som marmelad, torkade svampar och talgbollar till fåglar och även fågelholkar.

Kerstin Bergelin skrev ett yttrande för föreningens räkning beträffande Länsstyrelsens remissförslag till sammanläggning av naturreservaten på Kullaberg.

Redskapen att användas vid arbete på Zackows mosse har förvarats hemma hos olika personer i föreningen. Tills vidare förvaras de nu i en maskinhall på gården, men vi söker efter annan lösning.


Höganäs i februari 2020

Ulrik Alm                 Göran Borgströ      Margit Drackner
Madeleine Nielsen    Göran Paulson       Gunnel Paulsson
Kerstin Persson       Gunnel Petersson