Verksamhetsberättelse för 2018

Hedersledamöter

Kerstin Bergelin Viken
Bo Petersson, Höganäs

Styrelse

Ulrik Alm, Ingelsträde, ordförande
Göran Borgström, Viken, ledamot
Margit Drackner, Höganäs, ledamot 
Göran Paulson, Höganäs, vice ordförande
Gunnel Paulsson, Nyhamnsläge, kassör
Kerstin Persson, Lerberget, mötessekreterare
Gunnel Petersson, Höganäs, sekreterare
Bengt Svensson, Jonstorp, ledamot

Revisorer

Torbjörn Gerward, Höganäs ordinarie
Max Sambergs, Höganäs, ordinarie
Brita Malmberg, Viken, suppleant
Ulla Norin, Höganäs, suppleant

Valberedning

Kerstin Bergelin, Viken, sammankallande
Bo Petersson, Höganäs
Henrik Nilsson, Arild

Arbetsgruppernas kontaktpersoner

Handla miljövänligt: Gunnel Petersson, Höganäs och Bengt Svensson, Jonstorp
Havsmiljö: Göran Borgström, Viken
Zackows mosse: Kerstin Bergelin, Viken
Praktisk naturvård: Henrik Nilsson, Arild
Ryds marknad: Ulrik Alm, Ingelsträde och Göran Paulson, Höganäs
Inventering
:
• fåglar och däggdjur: Göran Paulson, Höganäs
grod- och kräldjur: Göran Paulson, Höganäs
kärlväxter: Kerstin Persson, Lerberget och Gun Pfern, Viken
mossor: Gunnel och Bo Petersson, Höganäs
svampar: Kerstin Bergelin, Viken

Antal medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets början 569 och vid årets slut 555.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften var 295 kr för fullbetalande medlem eller 365 kr för en hel familj.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad ekonomisk rapport. Styrelsen föreslår att årets underrskott 3052,32 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelsemöten

Inklusive konstituerande möte i anslutning till årsmötet har styrelsen under året hållit 10 protokollförda sammanträden.

Programblad och hemsida

Programbladet utkom som vanligt med två nummer under året. Redaktion var Gunnel och Bo Petersson.

Föreningen har under året fortsatt med hemsida på Internet: www.snfkullabygden.n.nu. Hemsidesansvarig har varit Bo Petersson.

Årsmöte

Årsmöte (ordinarie stämma) hölls den 15 mars på Café Amanda, stadsbiblioteket, Höganäs. Vid detta avtackades Susanne Johansson för arbetet i styrelsen och Bo Petersson tackades för det arbete, som han lägger ner på att hålla hemsidan aktuell. Efter förhandlingar och kaffe med bröd visades bilder från föreningens aktiviteter under det gångna året.

Kurser, konferenser, stämmor

Föreningen deltog den 21/1 i ett seminarium i Lund inför höstens val, den 4/3 i kretsråd i Lund, den 28/4 i länsförbundets stämma i Falsterbo och den 27–28/10 i en kurs i Stockholm.

Naturvårdsarbete

Den sedvanliga strandstädningen av naturreservatet Mölle fälad (Möllehässle) genomfördes den 18 mars under medverkan av ett tiotal personer. ICA Kvantum i Höganäs, som också deltog, bidrog med fika.

Under året har vi haft en ny djurhållare, Olle Nilsson, vars kreatur betat bra på Zackows mosse. Föreningen genomförde dessutom arbetsdagar med röjning och städning vid flera tillfällen. Som vanligt slåttrades och röjdes mossen också i samband med ”Ängens dag” i början av augusti. Vid detta tillfälle anordnades en kurs i lieslåtter i samarbete med Krapperup. Tidigare under sommaren sattes en s.k. fallgrind upp vid ingången till mossen och vid detta tillfälle lämnades också en slipsten på plats på högörtsängen. Kenth Andersson, Öringe, Laholm, donerade stenen och fixade också grinden.

Skötselrådet för Zackows mosse har under året haft ett med minnesanteckningar dokumenterat sammanträde den 30 juni. För övrigt följer vi den arbetsplan som utgör grunden för arbetet på Zackows mosse.

”Handla miljövänligt”

Det givande samarbetet som föregående år inleddes med ICA Kvantum fortsatte under året. Bengt Svensson har täta kontakter med föreståndaren, Erik Ahlskog, och detta har lett till många bra miljöförbättringar. Försäljningen av vanliga plastkassar och -påsar har minskat betydligt och de har ersatts av smidiga och hållbara tygkassar och -påsar. Utbudet av miljömärkta hygienartiklar har också ökat. Vår förening har sponsrats av ICA Kvantum med en summa pengar att använda till lämpligt miljöprojekt. Föreningen medverkade med information om miljömärkta hygienartiklar, om plast och om Naturskyddsföreningen i stort vid två tillfällen i april.

Miljövänliga veckan genomfördes för tjugonionde året. Temat för året: Återanvändning – ta vara på det, du har. Det spreds information i form av affischer och foldrar till biblioteken, Kullagymnasiet och naturum Kullaberg. Även i år hade vi ett samarbete med ICA Kvantum i Höganäs. Föreningen var på plats i lokalen vid två tillfällen under vecka 40 med information och samtidigt hade butiken olika arrangemang med miljöanknytning.

Svamprådgivning

Under hösten genomfördes en svamputställning på Brunnby Boställe i samband med gårdens skördefest. Årets utställning fanns på plats den 22 och 23 september. Medlemmar från Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden bidrog under Kerstin Bergelins ledning med såväl rådgivning som insamling av svampar. Det var en uppskattad aktivitet som lockade många intresserade besökare. Antalet svamparter imponerade efter den extremt torra och varma sommaren. Det var regnet under senare delen av sommaren som räddade situationen

Exkursioner

Föreningen har under året haft ett tiotal exkursioner. Året inleddes med Vinterfåglar i hemmamarker den 21 januari då vi i nollgradigt, vindstilla väder upplevde både tusentals gäss och några vårfåglar som storspovar och rödbenor.

Den 7 mars ställdes den sedvanliga ugglespaningen in p.g.a snöoväder. Lite längre fram på våren, den 7 april, när det var dags för traditionell grod- och paddexkursion, inföll årets hittills varmaste dag efter en kall period, och paddorna hade vaknat och var på väg mot parningsvatten.

Det blev ingen gökotta den 8 maj men istället kvällskonsert i Kristinelund med fågelsång under en ljummen kväll efter en varm och solig dag.

Lördag den 19 maj besökte vi Krankesjön och fortsatte sedan till naturbetesmarker mellan Sjöbo och Ystad där mängder av spelande klockgrodor och lövgrodor tog emot oss.

En kvällstur på Svedberga kulle den 24 maj med vak vid gryt gav förutom fågelsång så småningom lön för mödan – två grävlingar kom ut på kvällsvandring från grytet.

Som vanligt hade vi en aktivitet i samband med naturnatten den 5 juni. Torkan hade redan slagit till, det var bevattning på fälten. Men vi begav oss till Vegeholm, där vi hoppades höra spelande nattskärror. Det lyckades inte men vi kunde njuta av många andra försommarljud.

De vilda blommornas dag den 17 juni var uppdelad i en förmiddagsexkursion vid Josefinelust och en på eftermiddagen på Lerhamns fälad. Torkan gjorde sig gällande beträffande blommornas tillstånd och närvaro.

Fågelspaningen vid Skälderviken på kvällen den 16 augusti gav flera hundra gäss på Rönnen och många arter vadare. Exkursionen fortsatte sedan till Stureholms våtmark.

Höstens planerade svampexkursion den 1 september fick ställas in på grund av svampbrist.

Den 17 november var temat Örjabäcksleden mellan Ausås och Strövelstorp. Efter introduktion av Anders Nilsson från den lokala byaföreningen gjorde vi en vandring längs den ringlande Örjabäcken.

Året avslutades med adventsvandring på Kullaberg den 9 december.

Inomhusaktiviteter

Göran Paulson höll den 13 februari ett föredrag: Bortom playor och massturism i Spanien och Turkiet.

Den 15 februari inleddes en seminarieserie ledd av Kjell Mårtensson. Vid 5 olika träffar behandlades olika teman som rör klimatpåverkan. Därefter bildades 3 arbetsgrupper som arbetade vidare med olika frågor. Mer om detta under Övrigt

Dykaren Jonny Magnusson berättade den 20 oktober om livet under ytan i Öresund.

Övrigt

Vi har under året fortsatt samarbetet med naturum Kullaberg och deltagit i dialogmöte om EUROPARC.

Föreningen lämnade under året remissvar gällande Bevarandeplan för Zackows mosse.

En av arbetsgrupperna beträffande klimatet arbetade mot kommun/politiker. Med kommunens miljöplan som grund gjordes en enkät beträffande olika miljömål. Denna enkät lämnades till de olika partiernas företrädare för tyckanden. Svaren sammanställdes och presenterades för partierna och den lokala pressen. Vid årets sista möte i kommunfullmäktige fanns representanter för arbetsgruppen på plats och lämnade boken ”Ett hållbart liv” till de olika partiföreträdarna.

En annan arbetsgrupp riktade sig mot dagligvaruhandeln och tog upp frågor som matsvinn, köttkonsumtion, användning av plastpåsar m.m. Med hjälp av en enkät kunde man lyfta fram goda exempel och skapa positiva förebilder. Även hur man i dagligvaruhandeln behandlar livsmedel, som håller på att passera ”Bäst före datum” undersöktes genom intervjuer. Resultaten följdes upp och sammanställdes. Dessa överlämnades till butikerna som också hade fått boken ”Svinnlandet”. Som resultat av undersökningen har flera affärer börjat sälja ej helt fräscha frukter och grönsaker till kraftigt reducerade priser.

Sofie Bly, känd skodesigner, tog kontakt med Göran Paulson för att medverka i ett grodprojekt. Hon har designat nyckelringar med grodmotiv som vid försäljningen ger bidrag till föreningens arbete för att gynna groddjurens fortlevnad.

Söndagen den 7 oktober samlade Per Nyrén ihop sångare för att sjunga om natur och klimat. Klimatkonserten ägde rum i Himmelsfärdskyrkan och drog en stor publik.

Under året har studiecirkeln om fåglar och den i botanik fortsatt liksom inventeringar av fåglar, groddjur, kärlväxter och svampar på Zackows mosse.

Föreningen hade under kommunens kulturnatt den 15 september en aktivitet om fladdermöss i Tivoliparken i Höganäs. Först berättades allmänt om dessa flygande däggdjur och ett par uppstoppade exemplar demonstrerades. Sedan kunde man med hjälp av detektorer lyssna till knatter från dvärgpipistreller, som jagade i parken, och några lyckades se silhuetter mot himlen.

Som vanligt deltog vi med ett stånd på Ryds marknad lördagen den 27 oktober.

Föreningen erhöll 10 000 kr i bidrag från Stiernstedt–Kockenhus kulturförening för inköp av fladdermusdetektorer.

 

Höganäs i februari 2019

Ulrik Alm                  Göran Borgström           Margit Drackner 

Göran Paulson          Gunnel Paulsson            Kerstin Persson 

Gunnel Petersson      Bengt Svensson