Verksamhetsberättelse för 2017

Hedersledamöter

Kerstin Bergelin Viken
Bo Petersson, Höganäs

Styrelse

Ulrik Alm, Ingelsträde, ordförande
Margit Drackner, Höganäs, ledamot
Susanne Johansson, Höganäs, ledamot
Göran Paulson, Höganäs, vice ordförande
Gunnel Paulsson, Nyhamnsläge, kassör
Kerstin Persson, Lerberget, mötessekreterare
Gunnel Petersson, Höganäs, sekreterare
Bengt Svensson, Jonstorp, ledamot

Revisorer

Torbjörn Gerward, Höganäs ordinarie
Max Sambergs, Höganäs, ordinarie
Brita Malmberg, Viken, suppleant
Ulla Norin, Höganäs, suppleant

Valberedning

Kerstin Bergelin, Viken, sammankallande
Bo Petersson, Höganäs
Henrik Nilsson, Arild

Arbetsgruppernas kontaktpersoner

Handla miljövänligt: Gunnel Petersson, Höganäs och Bengt Svensson, Jonstorp
Havsmiljö: vakant
Zackows mosse: Kerstin Bergelin, Viken
Praktisk naturvård: Henrik Nilsson, Arild
Ryds marknad: Ulrik Alm, Ingelsträde och Göran Paulson, Höganäs
Inventering
:
• fåglar och däggdjur: Göran Paulson, Höganäs
grod- och kräldjur: Göran Paulson, Höganäs
kärlväxter: Kerstin Persson, Lerberget och Gun Pfern, Viken
mossor: Gunnel och Bo Petersson, Höganäs
svampar: Kerstin Bergelin, Viken

Antal medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets början 542 och vid årets slut 569 varav 302 var fullbetalande.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften var 295 kr för fullbetalande medlem eller 365 kr för en hel familj.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad ekonomisk rapport. Styrelsen föreslår att årets överskott 12 347,50 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelsemöten

Inklusive konstituerande möte i anslutning till årsmötet har styrelsen under året hållit 10 protokollförda sammanträden.

Programblad och hemsida

Programbladet utkom som vanligt med två nummer under året. Redaktion var Gunnel och Bo Petersson.

Föreningen har under året fortsatt med hemsida på Internet: www.snfkullabygden.n.nu. Hemsidesansvarig har varit Bo Petersson.

Årsmöte

Årsmöte (ordinarie stämma) hölls den 7 mars på Café Amanda, stadsbiblioteket, Höganäs. Vid detta avtackades Göran Borgström som varit styrelseledamot och svarat för arbete med marin anknytning. Efter förhandlingar och kaffe med bröd visades bilder från föreningens aktiviteter under det gångna året.

Kurser, konferenser, stämmor

Föreningen deltog i länsförbundets stämma i Osby den 26 mars och vid upptaktsmöte inför Miljövänliga veckan i Lund den 19 augusti.

Naturvårdsarbete

Den sedvanliga strandstädningen av naturreservatet Mölle fälad (Möllehässle) genomfördes den 19 mars under medverkan av ett tiotal personer.

Under året har Ingemar Bengtssons Highland cattle-djur fortsatt att hjälpa oss med hävden av Zackows mosse. Föreningen genomförde dessutom arbetsdagar med röjning och städning vid flera tillfällen, i samband med att det hölls skötselråd. Som vanligt slåttrades och röjdes mossen också i samband med ”Ängens dag” i början av augusti.

Skötselrådet för Zackows mosse har under året haft 3 med minnesanteckningar dokumenterade sammanträden: 22 april, 1 juli och 15 oktober. I början av året utarbetades en arbetsplan som utgör grunden för arbetet på Zackows mosse.

”Handla miljövänligt”

Ett givande samarbete har inletts med ICA Kvantum vars föreståndare, Erik Ahlfors, visar stort miljöintresse. Bengt Svensson har täta kontakter med honom och detta har lett till många bra miljöförbättringar. Försäljningen av vanliga plastkassar har minskat betydligt och det har ersatts av återanvändbara sådana både för varorna och när det gäller frukt och grönt. Utbudet av miljömärkta hygienartiklar har också ökat. Vår förening har sponsrats med en summa pengar att använda till lämpligt miljöprojekt.

Den 6 juni deltog föreningen när ICA Kvantum invigde den bikupa som är placerad i närheten av affären.

Miljövänliga veckan genomfördes för tjugoåttonde året. Årets tema gällde liksom föregående år hygienartiklar. De olika livsmedelsaffärerna kontrollerades och betygsattes. Dessutom spreds material i form av affischer och foldrar till biblioteken och naturum Kullaberg. Nytt för i år var ett samarbete med ICA Kvantum i Höganäs. Föreningen var på plats i lokalen vid två tillfällen under vecka 40 med information och samtidigt hade butiken olika arrangemang med miljöanknytning.

Svamprådgivning

Under hösten genomfördes en svamputställning på Brunnby Boställe i samband med gårdens skördefest. Årets utställning fanns på plats den 23 och 24 september. Medlemmar från Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden bidrog under Kerstin Bergelins ledning med såväl rådgivning som insamling av svampar. Det var en uppskattad aktivitet som lockade många intresserade besökare.

Exkursioner

Föreningen har under året haft ett tiotal exkursioner. Året inleddes med Vinterfåglar i hemmamarker den 22 januari då vi bl.a. besökte hökugglan vid Stureholm.

Den 14 mars hade vi sedvanlig ugglespaning och lite längre fram på våren, den 8 april, kollades aktiviteten av spelsugna groddjur.

Under gökottan den 7 maj var det kyligt och grått, ingen gök hördes men en hel del andra fåglars sång kunde avnjutas.

Så besökte vi grannkommunen Ängelholm den 18 maj och fick en försmak av sommaren när vi vandrade i Össjö vilthägn och hörde näktergal vid Ugglarps broar.

En kvällsvandring på Kullaberg den 30 maj gav skir grönska, intensiv trastsång, nyanlända törnskator och mycket annat.

Som vanligt hade vi en aktivitet i samband med naturnatten den 5 juni. Vi hade gillrat fällor i skogen vid Stureholm för att locka in smågnagare. Fångsten uteblev, vi var för tidiga på kvällen, men vi kollade fågellivet i den anlagda dammen medan vi slogs med myggen.

De vilda blommornas dag den 18 juni var uppdelad i en förmiddagsexkursion längs stranden söder om Viken och en på eftermiddagen på Kullaberg. Båda besöktes av intresserade deltagare.

Den 12 augusti hjälpte oss Linda Birkedal, ordförande i länsförbundet, med bestämningen av trollsländor vid Björkeröds mosse. Det var en aktivitet som var spännande inte minst för barnen.

Fågelspaningen i Skälderviken på kvällen den 23 augusti gav flera hundra gäss på Rönnen och många arter vadare som svartsnäppa, grönbena och gluttsnäppa.

Och så blev det höst med sedvanlig svampexkursion i samarbete med Naturskyddsföreningen i Helsingborg och i samband med Svampens dag den 3 september. Exkursionen var förlagd till Djurholmen på Hallandsåsen och deltagarna kunde bekanta sig med många svamparter såväl ätliga som giftiga.

Året avslutades med adventsvandring på Kullaberg den 10 december.

Inomhusaktiviteter

Göran Paulson höll den 15 februari ett föredrag om en resa i Oman.

Vid ett studiebeök på Splendor Plant den 31 augusti fick vi såväl information om anläggningen inomhus som visning av det praktiska arbetet utomhus. Företaget går in för gröngödsling och kompostering för att öka mullhalten i jorden och minimera bekämpningsmedel.

Kerstin Bergelin, som under året fått sin bok ”Svampar på Kullaberg” utgiven, berättade på naturum Kullaberg söndagen den 10 september om svampar av olika slag på Kullaberg samt hjälpte åhörare med bestämning av medförda svampar.

Vi hade många intresserade åhörare då Kjell Mårtensson, fil.dr. i företagsekonomi, höll sin föreläsning ”Är ständig ekonomisk tillväxt möjlig?” den 26 oktober. Vi planerar en fortsättning i form av en seminarieserie våren 2018 på stadsbiblioteket i Höganäs.

Övrigt

Vi har under året fortsatt samarbetet med naturum Kullaberg och deltagit i dialogmöten om naturvårdsarbetet i Kullabygden.

Kretsen var inbjuden och deltog med två representanter vid den lunch som Krapperupsstiftelsen anordnade med anledning av stiftelsens 50-årsjubileum.

Under året har studiecirkeln om fåglar och den i botanik fortsatt liksom inventeringar av fåglar, groddjur, kärlväxter och svampar på Zackows mosse.

Föreningen fanns på plats i Höganäs stadsbibliotek under kommunens kulturnatt 16 september, då det visades ett rullande bildspel av Bo Petersson.

Som vanligt deltog vi med ett stånd på Ryds marknad och även med ett under julskyltningssöndagen.

Höganäs i februari 2018

Ulrik Alm                        Margit Drackner             Susanne Johansson

Gunnel Paulsson             Göran Paulson                Kerstin Persson

Gunnel Petersson            Bengt Svensson