Verksamhetsberättelse för 2016

Hedersledamöter

Kerstin Bergelin Viken
Bo Petersson, Höganäs

Styrelse

Ulrik Alm, Ingelsträde, ordförande
Göran Borgström, Viken, ledamot
Susanne Johansson, Höganäs, ledamot
Göran Paulson, Höganäs, vice ordförande
Gunnel Paulsson, Nyhamnsläge, kassör
Kerstin Persson, Lerberget, mötessekreterare
Gunnel Petersson, Höganäs, sekreterare

Revisorer

Torbjörn Gerward, Höganäs ordinarie
Max Sambergs, Höganäs, ordinarie
Brita Malmberg, Viken, suppleant
Ulla Norin, Höganäs, suppleant

Valberedning

Kerstin Bergelin, Viken, sammankallande
Bo Petersson, Höganäs
Henrik Nilsson, Arild

Arbetsgruppernas kontaktpersoner

Handla miljövänligt: Gunnel Petersson, Höganäs
Havsmiljö: Göran Borgström, Viken
Inventering:
• fåglar och däggdjur: Göran Paulson, Höganäs
grod- och kräldjur: Göran Paulson, Höganäs
kärlväxter: Kerstin Persson, Lerberget och Gun Pfern, Viken
mossor: Gunnel och Bo Petersson, Höganäs
svampar: Kerstin Bergelin, Viken
Praktisk naturvård: Henrik Nilsson, Arild
Zackows mosse: Kerstin Bergelin, Viken
Ryds marknad: Ulrik Alm, Ingelsträde och Göran Paulson, Höganäs

Antal medlemmar

Antalet medlemmar var vid årets början 550 och vid årets slut 542 varav 287 var fullbetalande. Riks installerade under året ett nytt dataprogram för medlemsregistret och det medförde stora och långvariga störningar när det gällde rapportering av bl.a. nya medlemmar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften var 295 kr för fullbetalande medlem eller 365 kr för en hel familj.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad ekonomisk rapport. Styrelsen föreslår att årets underskott, 4 560,50 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelsemöten

Inklusive konstituerande möte i anslutning till årsmötet har styrelsen under året hållit 11 protokollförda sammanträden.

Programblad och hemsida

Programbladet utkom som vanligt med två nummer under året. Redaktion var Gunnel och Bo Petersson.

Föreningen har under året fortsatt med hemsida på Internet: www.snfkullabygden.n.nu. Hemsidesansvarig har varit Bo Petersson.

Årsmöte

Årsmöte (ordinarie stämma) hölls den 29 februari på Café Amanda, stadsbiblioteket, Höganäs. Vid detta avtackades Henrik Nilsson som styrelseledamot och Malin Severinson för sitt arbete inom föreningen. Henrik fortsätter att vara ansvarig för praktiskt arbete. Efter förhandlingar och kaffe med bröd visades bilder från föreningens aktiviteter under det gångna året.

Kurser, konferenser, stämmor

Föreningen deltog i länsförbundets kretsråd och har genom sin representant i Havsnätverket i Skåne deltagit i dess möten och även i dem på riksplanet. Göran Borgström har varit med och arrangerat och hållit i en kurs för lärare, Barnens hav i Kalmar, samt liknande på Öckerö och i Höganäs. Dessa blev mycket uppskattade. Bo Petersson har medverkat i en omarbetning av stadgarna för Länsförbundet. Kerstin Persson och Gunnel Petersson deltog i ett klimatseminarium i Malmö.

Naturvårdsarbete

Den sedvanliga strandstädningen av naturreservatet Mölle fälad (Möllehässle) genomfördes den 20 mars under medverkan av ett tiotal personer. Under året har Ingemar Bengtssons Highland cattle-djur fortsatt att hjälpa oss med hävden av Zackows mosse. Föreningen genomförde dessutom arbetsdagar med röjning och städning vid flera tillfällen. Som vanligt slåttrades och röjdes mossen också i samband med ”Ängens dag” i början av augusti samt i slutet av oktober. Skötselrådet för Zackows mosse har under året haft 2 med minnesanteckningar dokumenterade sammanträden: 16 april och 31 juli.

”Handla miljövänligt”

Miljövänliga veckan genomfördes för tjugosjunde året. Årets tema gällde hygienartiklar. De olika livsmedelsaffärerna samt apoteken kontrollerades och betygsattes. Dessutom spreds material i form av affischer och foldrar till biblioteken, gymnasieskolan och naturum Kullaberg.

Svamprådgivning

Under hösten genomfördes en svamputställning på Brunnby Boställe i samband med gårdens skördefest. Årets utställning fanns på plats under lördagen och söndagen den 24/9 och 25/9. Medlemmar från Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden bidrog under Kerstin Bergelins ledning med såväl rådgivning som insamling av svampar. Det var en uppskattad aktivitet som lockade många intresserade besökare.

Exkursioner

Föreningen har under året haft ett tiotal exkursioner.

Den 17 januari ledde Ulrik Alm en vinterfågelexkursion i gnistrande, strålande vinterväder. Ett drygt dussintal personer kunde bl.a. glädja sig åt massor av gäss och sångsvanar men även bl.a. tornfalk och ormvråk.

På kvällen den 23 mars ledde Ulrik Alm en ugglespaning i Vegeholm. Det var ett samarrangemang med kretsarna i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. Fullmånen sken, Ulrik hoade och ugglorna svarade – det blev en fin kväll till glädje för rekordmånga deltagare, kanske ett sjuttiotal.

Den 3 april begav vi oss iväg till Pulken vid Yngsjö för transkådning Efter att ha njutit av att beskåda flera tusen tranor åkte vi vidare till Äspets våtmarker vid Åhus och kunde där kolla på skärfläckor, rödbenor, strandpipare och flera olika arter änder.

På grod-och paddexkursionen den 9 april var deltagarna färre än vanligt. Det var kyligt och groddjuren var till att börja med inte så aktiva.

Den 23 april gjorde vi praktisk naturvård på Hörjelgården och deltog i arbetet med att bygga ett risgäre.

Ett tjugotal personer mötte upp till en vårkväll i Prästaskogen i Brunnby den 25 maj. Göken gol, gransångaren lät, hackspetten trummade medan gladan seglade över trädtopparna. Det var en fin kväll!

Under naturnatten den 5–6 juni hade vi för nionde året en speciell aktivitet. Den här gången skedde starten i Lerhamn och därifrån gick färden under idogt blomskådande och dito fågelkollande till Krapperup. Här i parken var det fladdermöss och kattuggleungar som kunde avlyssnas.

Den 19 juni ordnades i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen den internordiska ”De vilda blommornas dag”. Årets vandring förlades till Mölle fälad för de 40 deltagarna, varav en hel del från orter utanför kommunen. Trots att det varit mycket torrt fanns det en del växter att studera. Vandringen leddes som så många gånger tidigare av Kerstin Persson och Gun Pfern.

Den 14 augusti gjordes ett besök på Mitt hav – Marint center i Ängelholm där vi guidades bland alla akvarierna där den lokala havsmiljön visades.

Svampexkursionen den 4 september var ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden och gick till Djurholmen på Hallandsås. Trots att årets väder ur svampsynpunkt varit mindre lyckat hittades c:a 60 arter vilka kunde demonstreras vid den gemensamma genomgången.

Som vanligt genomfördes en gås- och örnspaning i Sydskåne med Göran Paulson som ledare. Det var lördagen den 12 november och resan gav flera fina observationer bl.a. flera havsörnar på Krankesjöns is, en ägretthäger vid Vombs ängar samt även gäss, både vitkindade och grågäss.

Den 4 december ledde Henrik Nilsson och Ulrik Alm en adventsvandring på Kullaberg med 16 personer och 4 kopplade hundar. Vi fick inte många fågelarter men mycket frisk luft.

Inomhusaktiviteter

Den 17 februari presenterade kommunekolog Richard Åkesson upplägg och förslag till Naturvårdsplan för Höganäs kommun 2017-2027.

Vid ett samarrangemang med Höganäs Båtsällskap den 22 oktober fick vi veta mer om olika sätt att skydda båtbottnen från påväxt som samtidigt är skonsamma för livet i vattnet. Det var Ellen Bruno från Riks som gav informationen.

Övrigt

Vi har under året fortsatt samarbetet med naturum Kullaberg och deltagit i dialogmöten om naturvårdsarbetet i Kullabygden.

Höganäs firade under året 80 år som stad. Föreningen arrangerade ett artrally då det gällde att identifiera 80 fågelarter inom kommunens gränser till ett visst datum på hösten. I samband med kulturnatten den 17/9 prisades vinnarna med trevliga böcker. Dessutom skänkte föreningen en uggleholk som placerades på kyrkogården i Höganäs.

Under året har studiecirkeln om fåglar och den i botanik fortsatt liksom inventeringar av fåglar, groddjur, snäckor, kärlväxter, mossor och svampar på Zackows mosse.

Föreningen fanns på plats i Höganäs stadsbibliotek under kommunens kulturnatt den 17/9, då det visades ett repeterande bildspel av Bo Petersson.

Som vanligt deltog vi med ett stånd på Ryds marknad som i år inföll den 29 oktober. Där såldes bl.a. fågelholkar, hembakat bröd samt sylt och marmelad.

Söndagen den 27 november, 1:a advent, deltog vi vid julskyltningen med ett stånd där vi sålde bl.a. fågelholkar och fågelmat men även dörrkransar, sylt och marmelad.

Höganäs i februari 2017

Ulrik Alm                            Göran Borgström             Henrik Nilsson

Gunnel Paulsson                 Göran Paulson                 Kerstin Persson

Gunnel Petersson