Stadgar

antagna vid ordinarie kretsstämma den 8 mars 1990,
reviderade vid ordinarie stämma den 13 mars 2013.

 

§ 1 Organisation och verksamhetsområde

Naturskyddsföreningen i Kullabygden är Naturskyddsföreningens lokala krets i Höganäs kommun.

Kretsen ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för Naturskyddsföreningens syften och tillvarata natur- och miljövårdens intressen hos kommunala organ.

§ 2 Medlemmar

Naturskyddsföreningen i Kullabygden är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Naturskyddsföreningens medlemmar, som är bosatta (eller har säte) inom Höganäs kommun, ingår som medlemmar i kretsen. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets och sådan övergång gäller från det datum, som riksföreningen bekräftar.

Juridiska personer, som är medlemmar i föreningen, tillhör den krets, inom vars verksamhetsområde, de har sitt säte.

§ 3 Verksamhet

Kretsen ska i sin verksamhet

 • bevaka natur- och miljöskyddsfrågor
 • bedriva upplysningsverksamhet
 • väcka opinion i väsentliga natur- och miljöfrågor
 • påverka företag, myndigheter – främst kommunala organ – och politiker
 • bedriva aktiv föreningsverksamhet
 • verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor som i det fria folk-bildningsarbetet

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper.

Föreningen ska söka samarbete med andra organisationer, som har intresse för natur- och miljövård.

Kretsen handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden.

§ 4 Avgifter

Utöver avgiften till Naturskyddsföreningen utgår ingen särskild medlemsavgift. Krets kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter. Kretsen har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift t ex prenumeration på kretstidskrift. Underlåtenhet att betala annan avgift än medlemsavgift får inte beröva medlemmen möjlighet att delta i kretsens verksamhet.

Medlem som under året inte betalt avgiften till Naturskyddsföreningen, anses ha lämnat kretsen.

§ 5 Bildande

Krets bildas genom beslut vid konstituerande möte. Det konstituerande mötet antar stadgar, utser styrelse, revisorer och revisorssuppleanter för tiden fram till första ordinarie kretsstämma. För att äga giltighet ska beslut om bildande av krets, inklusive förslag till stadgar, godkännas av riksföreningens styrelse.

§ 6 Kretsstämma

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman, som består av de fysiska personer, som är medlemmar i kretsen. Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden, som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet, om jäv föreligger.

§ 7 Rösträtt och omröstning

Varje fysisk person, som är medlem i kretsen, har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval, där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring se §18, avseende upplösning se §19. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar, när någon närvarande röstberättigad medlem så begär.

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de, som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal, som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 8 Valbarhet

Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person, som är medlem i kretsen, dock ej kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelseledamot av kretsen får ej utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får ej heller utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person.

Avgående ledamot i styrelsen eller valberedningen må omväljas.

§ 9 Tidpunkt och kallelse

Ordinarie kretsstämma ska hållas före mars månads utgång. Dag och plats för stämman ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 10 Vid ordinarie stämma ska förekomma

 1. val av ordförande för stämman
 2. anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman
 3. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 4. val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. styrelsens verksamhetsberättelse
 6. revisorernas berättelse
 7. fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. fastställande av verksamhetsplan
 10. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. eventuella fyllnadsval
 14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 15. val av valberedning
 16. ärenden som styrelsen förelägger stämman
 17. ärenden som väckts genom motion
 18. stämmans avslutande

§ 11 Extra kretsstämma

Extra stämma ska hållas, när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de, som angivits i kallelsen. 

§ 12 Motioner

Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer, som tillhör kretsen. Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen före den 15 februari. Förslag, som avser kretsens stadgar, ska inges före den 15 januari. Förslag, som inkommer för sent, kan bli föremål för överläggning, men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 13 Styrelse

Styrelsen är kretsens beslutande organ, då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem ledamöter, varav en är ordförande. Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen, om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare samt eventuellt övriga funktionärer.

§ 14 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför, om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut, som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 15 Firmateckning

Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar.

§ 16 Verksamhet och räkenskaper

Kretsens verksamhetsår är kalenderår.

Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse, ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

Revisionsberättelsen ska vara kretsens styrelse tillhanda senast den 20 februari.

§ 17 Verksamhetsberättelse

Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

§ 18 Stadgeändring

För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

§ 19 Upplösning

Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. En krets kan vid behov upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet, om sådant finns.

Upplöses krets, tillfaller dess tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen.

§ 20 Riksföreningens stadgar

Om kretsens och riksföreningens stadgar på någon punkt är oförenliga, äger riksföreningens stadgar företräde.