Höganäs klimatmål

Enkät om partiernas värdering av målen
Sammanfattning och kommentarer

Under sommaren 2018 genomförde Naturskyddsföreningen i Kullabygden en undersökning av de politiska partiernas inställning till de lokala miljömål som Höganäs kommunfullmäktige, Kf, beslutat om. En enkät skickades till alla partier. Kf-beslutet avser miljömål i ett vidare begrepp och av dessa har vi valt de mål som mer specifikt rör vårt klimat. Samtliga partier utom Krist-demokraterna och Sverigedemokraterna har svarat. En utförlig rapport om resultatet kan Du läsa här.

Enkäten har två huvudsyften. Det första är att sammanställa partiernas ståndpunkter och göra dem tillgängliga för kommuninvånarna. Ett andra syfte är att erbjuda kommunens tjänstemän och politiker samarbete för att uppnå nödvändiga förändringar som följer av det s k Parisavtalet. Samarbete är önskvärt ur ett kompetens och demokratiperspektiv. Parter kan vara företagare, näringsidkare och föreningar liksom Naturskyddsföreningen. De nödvändiga förändringarna gäller ju inte endast ”kommunen” som en administrativ enhet i stadshuset utan precis alla – medborgare, företag och institutioner.

Vi konstaterar att partierna i ganska stor utsträckning är nöjda med kommunens lokala miljömål beslutade 2015, men inget parti är helt nöjt. Tydligast uttalar V och Mp, att ambitionen är otillräcklig och i några fall att mål måste förtydligas.

Beträffande Parisavtalets innehåll anser C, MP och V att det är otillräckligt/för lite och S att det är tillräckligt. För L och M verkar det att vara en vit fläck på klimatkartan. Detta finner vi ytterst anmärkningsvärt. Kommunens miljöprogram fastställdes av Kf i december 2015 och avser åren 2015-2025. Rimligen hade en beredning påbörjats många månader tidigare. Parisavtalet träffades också i december 2015! Det trädde i kraft i november 2016. Sverige och nästan alla jordens länder har förbundit sig att följa det. De åtaganden som följer av Parisavtalet gäller oss alla – i Höganäs kommun, i vårt land och på hela jorden. Enligt vår uppfattning ställer Parisavtalet betydligt högre krav på oss alla än de krav som följer av vårt lokala Kf-beslut. Parisavtalets mål måste anses överordnade de lokala klimatmålen. Det är därför, som vi menar att det är anmärkningsvärt att vissa av våra politiker i stort sett svarar ”pass” på vår fråga om Parisavtalet. Sveriges regering skriver om Parisavtalet, att ”Den globala temperaturökningen skall hållas långt under 2 grader …” – kommunens lokala miljöplan nämner inga som helst gradtal. Parisavtalet komprimeras av forskare till uttryck som ”halvera CO2-utsläppen under innevarande 10-årsperiod” – kommunens lokala plan saknar helt dylika uttryck.

Kommunens lokala miljöprogram liksom enkätsvaren visar också, att politikerna mestadels anser att de måste besluta om mål för kommunen som en förvaltning. Bara undantagsvis pekar målen på hela vår geografiska kommun, dvs allt och alla innanför kommungränsen. Enligt vår uppfattning måste inriktningen mot hela kommunen tydliggöras – och kanske också visa på hur, när och av vem.

Kommunens miljömål har en snäv tidsram, 2015-2025. Kanske visar sig detta vara utmärkt, eftersom det öppnar för en revidering som tar fasta på den bredd och långsiktighet, som följer av Parisavtalet. Regeringen skriver t ex också att ”De globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade.” Naturligtvis också i hela Höganäs geografiska kommun.

Vi i Naturskyddsföreningen i Kullabygden välkomnar ett konstruktivt och långsiktigt samarbete med varje intresserad part för att på bästa sätt möjliggöra en fortsatt välmående kommun inkluderande invånare, företagare, institutioner, föreningar och näringsidkare. En klimatsmart kommun kommer att bli en attraktiv kommun för alla dessa parter och för dem som överväger att flytta hit. Klimatsmart tillväxt i Höganäs kommun är en stor möjlighet.